Arcapas No Limits Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor de Arcapas No Limits abonnementen, resp. No Limits 2D en No Limits gelden de volgende voorwaarden. 

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
 Abonnee: diegene die met Arcaplex een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnement: de overeenkomst tussen Arcaplex en de Abonnee tot het onbeperkt bezoeken van alle reguliere filmvoorstellingen tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.
 Bioscoop: Arcaplex Spijkenisse te Spijkenisse.
 Arcaplex: Arcaplex Spijkenisse BV te Spijkenisse.
 Filmvoorstelling: iedere reguliere filmvoorstelling in de Bioscoop; in ieder geval niet zijnde besloten voorstellingen, speciale voorpremières, filmmarathons en evenementen.


1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Arcaplex.


1.3 Op de rechtsbetrekking tussen Arcaplex en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Bezoekersvoorwaarden van Arcaplex (verkrijgbaar aan de balie van de bioscoop).


1.4 Arcaplex behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden als ook de Bezoekersvoorwaarden te wijzigen. Arcaplex stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail danwel per post op de hoogte en verstrekt Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Arcaplex mag er daarbij vanuit gaan dat Abonnee Arcaplex van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres,
telefoon- / rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1. 

Artikel 2: Inhoud Abonnement resp. Arcapas No Limits 2D en No Limits

2.1 Het Abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Als bewijs van het Abonnement verstrekt Arcaplex aan Abonnee een Arcapas No Limits 2D of Arcapas No Limits kaart met daarop de naam en geboortedatum van de Abonnee en zijn/haar pasfoto.


2.2 Het Abonnement geeft de Arcapas 2D kaarthouder het recht op toegang tot iedere reguliere filmvoorstelling in Arcaplex en Arcapas No Limits pashouders toegang tot reguliere 2 en 3D films in Arcaplex en Arcaplus met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. 

2.3 Houders van de Arcapas No Limits 2D bij de bars van Arcaplex 10% korting op persoonlijke aankopen. Houders van Arcapas No Limits krijgen bij de bars 20% korting op persoonlijke aankopen. Indien de houder aankopen voor derden doet is deze korting niet van toepassing. Dit is ter beoordeling van Arcaplex.


2.4 Voor Arcaplus (ingeval van Arcaps 2d), evenementen, VIP- stoelen en bijzondere arrangementen geldt een toeslag.

2.5 Arcaplex behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 4.3.


2.6 Bezoekers van Arcaplex, welke een bioscoopverbod opgelegd hebben gekregen, kunnen geen abonnement afsluiten. 

Artikel 3: Duur van het Abonnement

3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal 6 volledige kalendermaanden, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.


3.2 Na bovenstaande periode kan het abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2


3.3 Indien een Abonnement is opgezegd conform artikel 4.1/ 4.2 en de voormalig Abonnee wil binnen 2 jaar na het einde van het Abonnement een nieuw Abonnement afsluiten,geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal 6 volledige kalendermaanden en is naast de maandelijkse abonnementsprijs een éénmalig bedrag van €55,- aan administratiekosten verschuldigd welke direct aan de kassa dient te worden voldaan. 

Artikel 4: Opzeggen abonnement

4.1 EenAbonnement kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode van 6 volledige kalendermaanden en een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand, waarbij geldt dat het abonnement afloopt op de laatste dag van de volgende kalendermaand. Als het abonnement dus bijv. ingaat op 15 januari en Abonnee zegt schriftelijk op op 19 mei, dan loopt het abonnement af op 30 juni.


4.2 Opzeggen kan alléén door schriftelijk het abonnement te beeïndigen per mail naar publieksinformatie@arcaplex.nl.

4.3 Arcaplex behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van de Arcapas No Limits kaart, zich niet houdt aan de Algemene Bezoekersvoorwaarden, niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7, dan wel iedere andere reden welke gewichtig genoeg is om tot deze maatregel over te gaan.


4.4 Indien het Abonnement op grond van artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode van 6 kalendermaanden is nog niet verlopen, is Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.


4.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt Arcaplex zich het recht voor de voormalig Abonnee op een zogenaamde zwarte lijst te plaatsen en te weigeren met diegene een volgend Abonnement af te sluiten, dan wel enige andere overeenkomst aan te gaan. 

Artikel 5: Gebruik van de Arcapas No Limits kaarten

5.1 De Abonnee is verplicht voor iedere te bezoeken filmvoorstelling een toegangsbewijs te halen bij de kassa van Arcaplex.

5.2 Indien er geen plaatsbewijzen meer beschikbaar zijn voor de betreffende filmvoorstelling vervalt het recht genoemd onder artikel 2.2. Bijvoorbeeld omdat de te bezoeken filmvoorstelling is uitverkocht.


5.3 Het toegangsbewijs is alléén geldig in combinatie met de Arcapas No Limits 2D of Arcapas No Limits kaart. 

5.4 De Abonnee heeft recht op maximaal één (1) toegangsbewijs per filmvoorstelling.


5.5 Een toegangsbewijs voor een volgende filmvoorstelling kan pas worden opgehaald 90 minuten nadat de transactie voor de vorige filmvoorstelling is uitgevoerd.


5.6 Het is mogelijk om maximaal 4 openstaande reserveringen gelijktijdig per Abonnee open te hebben staan. Zolang deze niet zijn verzilverd of vervallen zijn geen nieuwe reserveringen mogelijk. 

Artikel 6: Prijs

6.1 Arcaplex behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Arcaplex stelt de Abonnee hiervan twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte. 

Artikel 7: Betaling

7.1 Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt, met uitzondering van de eerste termijn, maandelijks via een automatische incasso voldaan. De eerste termijn dient direct aan de kassa van de bioscoop te worden betaald naar rato van het aantal resterende weken van de betreffende maand. Voor Arcapas No Limits is  op dag 1 is het volledige bedrag @ €25,50 verschuldigd, voor aanvang op dag 2 – 15 €21, dag 16 – 31 €16 plus 1 volledige kalendermaandbijdrage. Voor Arcapas No Limits 2D is op dag 1 het volledige bedrag verschuldigd @ €19,50, voor aanvang op dag 2-15 €13, dag 16 – 31 €9,50 plus 1 volledige kalendermaand bijdrage. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld worden er administratiekosten in rekening gebracht.


7.2 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee Arcaplex, dan wel een door Arcaplex aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

7.3 De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt plaats op de 1e van iedere maand of op de eerste volgende werkdag na de 1e.


7.4 Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van Arcaplex te voldoen, met uitzondering van de betaling van de eerste termijn. 

7.5 Indien de incasso om welke reden dan ook storneert, behoudt Arcaplex zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en de Arcapas buiten gebruik te stellen. De Arcapas wordt weer in gebruik gesteld zodra het verschuldigde abonnementsgeld op de rekening van Arcaplex is bijgeschreven. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat de Arcapas kaart buiten gebruik is geweest. Overigens geldt dat de minimale abonnementsperiode van 6 kalendermaanden ook betaald dient te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de Arcapas kaart.


7.6 Indien de Abonnee niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze voorwaarden, zal Arcaplex de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Arcaplex redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee alsmede de dan geldende wettelijke rente, komen voor rekening van de Abonnee.


7.7 De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling. 

Artikel 8: Verlies, beschadiging of diefstal van de Arcapas 

8.1 Van verlies, beschadiging of diefstal van de Arcapas dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt bij Arcaplex (zie Artikel 9).


8.2 Na melding kan aan de kassa van de Bioscoop een duplicaat Arcapas worden verkregen. In geval van beschadiging dient de beschadigde Arcapas aan de kassa te worden ingeleverd. 

8.3 Indien er geen beschadigde Arcapas kaart wordt ingeleverd, kost een duplicaat Arcapas Abonnee € 10,- en dient direct aan de kassa van de Bioscoop te worden betaald.


8.4 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat de Arcapas niet kan worden gebruikt. 

Artikel 9: Klantenservice

9.1 Voor vragen over deze Abonnements voorwaarden of het gebruik van het Abonnement kan men terecht in de Bioscoop. Voor vragen met betrekking tot betalingen, verlies/ beschadiging/diefstal van de Arcapas, het opzeggen van een Abonnement en/of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij de Arcapas klantenservice. Deze is bereikbaar via e-mailadres: abonnementen@arcaplex.nl of via aan de kassa van Arcaplex 
0181 60 24 44 (bereikbaar op ma t/m vr van 10:00 - 17:00 uur, feestdagen gesloten) of via een brief naar Postbus 21, 3200 AA Spijkenisse. 

Artikel 10: Klantgegevens

10.1 Abonnee houdt Arcaplex onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer van Abonnee. 

10.2 Klantgegevens worden na toestemming gebruikt om abonnee op te hoogte te houden van film, nieuws en updates met betrekking tot het gebruik van de Arcapas en voor het incasseren van de het abonnementsgeld.  Na beëindiging van het abonnement worden persoonsgegevens zijnde naam, adres, e—mailadres en bankgegevens voor de wettelijk gestelde termijn bewaard met betrekking tot de verwerking van de administratieve verplichtingen ten behoeve van de fiscale administratie. 

10.3 Abonnee kan inzage in de door Arcaplex bewaarde gegevens opvragen middels een mail te sturen naar publieksinformatie@arcaplex.nl

Artikel 11: Inschakelen derden

11.1 Arcaplex heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Arcaplex en Abonnee is Nederlands recht van toepassing. 

Aanvullende bepalingen 

Arcaplex Spijkenisse B.V. (ook handelend onder de naam Arcaplex) verwerktde persoonsgegevens van de Abonnee in een klantenbestand om het Abonnement
te kunnen uitvoeren, alsmede voor alle overige doeleinden als genoemd in de Abonnementsvoorwaarden, teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor analyse teneinde de dienstverlening te verbeteren, alsmede om de Abonnee vrijblijvend op de hoogte te kunnen houden van voor de Abonnee interessante ontwikkelingen en diensten van Arcaplex door toezending van informatiemateriaal, folders e.d. Dit materiaal kan zijn afgestemd op basis van uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen deze informatie per post sturen, u bellen, of deze informatie per e-mail sturen. De overige gegevens zijn noodzakelijk teneinde vast te kunnen stellen dat de persoon die het abonnement aanvraagt ook degene is die het abonnement gebruikt. Het e-mailadres wordt naast het telefoonnummer en adres gebruikt om bepaalde informatie naar toe te sturen over uw abonnement. Tenslotte verifiëren
wij uw identiteit aan de kassa bij het aanvragen van het abonnement. Wij vragen onze medewerkers hiertoe een paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart te bekijken en de gegevens aan de hand hiervan te verifiëren en/of vast te leggen dat iemand (niet de Nederlandse nationaliteit heeft en dus) niet over deze documenten beschikt, maar wel over een verblijfsvergunning beschikt en dan de geldigheidsdatum te registreren. Wij hebben uw foto nodig omdat de kaart strikt persoonlijk is en wij uw identiteit moeten kunnen verifiëren in het systeem (de foto op de pas is niet voldoende duidelijk). Door een abonnement af te sluiten stemt u in met deze verwerkingen. U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt hiervoor contact opnemen met Arcaplex (zie artikel 10.3). Er kan hier ook te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie. Wij zullen u dan geen marketinginformatie sturen. In de elektronische nieuwsbrief, die wij u op verzoek sturen, alsmede in overige door ons gestuurde marketing informatie, is ook een “afmeldmogelijkheid” opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. 

 

Versie d.d. 25 maart 2019

Bezig met laden